Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chuyển đổi số
Danh mục Thủ tục hành chính cấp xã năm 2023
Ngày cập nhật 27/09/2023

KHUYẾN NÔNG (1 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)

Toàn trình

TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (10 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

2

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Toàn trình

3

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Toàn trình

4

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Toàn trình

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Toàn trình

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Toàn trình

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Toàn trình

8

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Toàn trình

9

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Toàn trình

10

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Toàn trình

11

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Toàn trình

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (5 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

12

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Toàn trình

13

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Toàn trình

14

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Một phần

15

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Toàn trình

16

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Toàn trình

TRỒNG TRỌT (1 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

17

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Một phần

BẢO TRỢ - XÃ HỘI (9 THỦ TỤC)

TT

Tên thủ tục

Mức độ

18

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm

Một phần

19

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm

Một phần

20

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm

Một phần

21

Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

Một phần

22

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Toàn trình

23

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Toàn trình

24

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Toàn trình

25

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Toàn trình

26

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

Toàn trình

QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP; HỒ CHỨA THUỶ ĐIỆN (2 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

27

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

Một phần

28

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

Một phần

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (5 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

29

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Toàn trình

30

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Toàn trình

31

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Toàn trình

32

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Toàn trình

33

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Toàn trình

VĂN HOÁ - THỂ THAO (7 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

34

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Một phần

35

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Một phần

36

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Một phần

37

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Toàn trình

38

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Một phần

39

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Một phần

40

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

Một phần

NGƯỜI CÓ CÔNG (1 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

41

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

Toàn trình

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (5 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

42

Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

Một phần

43

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

Một phần

44

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Một phần

45

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Một phần

46

Giải quyết khiếu nại lần đầu

Một phần

ĐẤT ĐAI (2 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

47

Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)

Một phần

48

Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)

Toàn trình

CHỨNG THỰC (11 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

49

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Toàn trình

50

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Một phần

51

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Một phần

52

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Một phần

53

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Một phần

54

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Một phần

55

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Một phần

56

Thủ tục chứng thực di chúc

Một phần

57

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Một phần

58

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Một phần

59

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Một phần

MÔI TRƯỜNG (3 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

60

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Một phần

61

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Một phần

62

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Toàn trình

HỘ TỊCH (25 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

63

Thủ tục đăng ký khai sinh

Một phần

64

Liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng

Một phần

65

Liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Một phần

66

Thủ tục đăng ký kết hôn

Một phần

67

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Một phần

68

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Một phần

69

Thủ tục đăng ký khai tử

Một phần

70

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Một phần

71

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

Một phần

72

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

Một phần

73

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Một phần

74

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Một phần

75

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Một phần

76

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Một phần

77

Thủ tục đăng ký giám hộ

Toàn trình

78

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

Một phần

79

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

Một phần

80

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Một phần

81

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Một phần

82

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Một phần

83

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Một phần

84

Đăng ký lại khai tử

Một phần

85

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Toàn trình

86

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Một phần

87

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Một phần

NUÔI CON NUÔI (3 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

88

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Một phần

89

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Một phần

90

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Một phần

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (2 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

91

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Toàn trình

92

Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật

Toàn trình

BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (1 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

93

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

Một phần

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (3 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

94

Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

Một phần

95

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Một phần

96

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Một phần

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (1 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

97

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Toàn trình

BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM (6 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

98

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Toàn trình

99

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Toàn trình

100

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Toàn trình

101

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Một phần

102

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Toàn trình

103

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Toàn trình

PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (1 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

104

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

Một phần

HOÀ GIẢI CƠ SỞ (4 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

105

Thủ tục công nhận hòa giải viên

Toàn trình

106

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Toàn trình

107

Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)

Toàn trình

108

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Toàn trình

LĨNH VỰC Y TẾ (1 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

109

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số.

Toàn trình

QUY HOẠCH XÂY DỰNG (1 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

110

Thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Toàn trình

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (5 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

111

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Toàn trình

112

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Một phần

113

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Toàn trình

114

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội

Toàn trình

115

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Một phần

THÔNG BÁO THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC (3 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

116

Thông báo thành lập tổ hợp tác

Toàn trình

117

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

Toàn trình

118

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

Toàn trình

DÂN QUÂN TỰ VỆ (2 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

119

Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.

Một phần

120

Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết

Một phần

NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (7 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

121

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

Một phần

122

Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị

Một phần

123

Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

Một phần

124

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

Một phần

125

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

Một phần

126

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

Một phần

127

Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến

Một phần

BẢO HIỂM XÃ HỘI (1 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

128

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ.

Một phần

CHÍNH SÁCH (1 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

129

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Một phần

THUỶ LỢI (3 THỦ TỤC)

STT

Tên thủ tục

Mức độ

130

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Một phần

131

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Một phần

132

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Một phần

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6