Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chuyển đổi số
Kế hoạch tuyên truyền CCHC
Ngày cập nhật 27/05/2024

Căn cứ Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 18/12/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc. UBND xã Lộc Tiến ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024, với những nội dung như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

a) Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC hàng năm của xã đối với cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, duy trì xếp hạng xã Lộc Tiến nằm trong nhóm  đầu của huyện về thực hiện CCHC.

b) Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của cơ quan.

c) Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, thông qua Zalo, Facebook, Youtube của các cơ quan để hiệu quả truyền thông lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

d) Tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan, đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

2. Yêu cầu.

a) Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của địa phương.

b) Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lộc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

c) Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, truyền thông nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng gắn với công tác truyền thông chính sách.

d) Tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần nâng cao dân trí, phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và  phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC.

1. Nội dung tuyên truyền.

a) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo cấp trên về cải cách hành chính và tình hình, kết quả trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

b) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC ở từng bộ phận, từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC.

c) Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc CCHC nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Công tác chỉ đạo, điều hành….

d) Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, tìm hiểu thông tin và sử dụng dịch vụ.

đ) Các chương trình, chính sách khuyến khích, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện; kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ.

e) Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tình hình tiếp nhận, triển khai và kết nối liên thông Hệ thống thông tin báo cáo của cơ quan với Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh, Quốc gia, tình hình thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống hành chính Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

g) Tình hình hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước: Tình hình triển khai Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phân loại các cơ quan hành chính làm cơ sở xác định tổ chức bộ máy phù hợp; tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

h) Các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại cơ quan và những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong công tác CCHC.

i) Tập trung tuyên truyền tình hình, kết quả nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index) nhằm hướng dẫn mục tiêu đưa huyện Phú Lộc phấn đấu duy trì, tăng tích cực trong tỉnh; chuyển đổi số (DTI) xếp ổn định trong nhóm dẫn đầu.

k) Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và  Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” với mục tiêu “Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề được người dân, doanh nghiệp quan tâm như: giao thông, y tế, giáo dục...; đảm bảo mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện”.

l) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng đô thị thông minh như: giám sát camera, giám sát báo chí, giám sát dịch vụ hành chính, dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh, phòng chống dịch bệnh... đặc biệt chú trọng tuyên truyền về ứng dụng dịch vụ phản ánh hiện trường để người dân hiểu và tham gia thực hiện.

2. Hình thức tuyên truyền.

a) Địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền quy định về thủ tục hành chính; thực hiện công khai TTHC tại cơ quan, đơn vị, thực hiện niêm yết công khai địa chỉ và tổ chức tiếp nhận, xử lý PAKN của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo Quyết định công bố danh mục TTHC của UBND tỉnh. Đồng thời, khảo sát mức độ hài lòng, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Thực hiện công khai TTHC và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC.

b) Phối hợp, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Đưa nội dung cải cách hành chính, Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, Kế hoạch CCHC nhà nước một cách thích hợp.

d) Tuyên truyền bằng hình thức trực quan thông qua việc biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm, sách, tờ rơi, video clip, inforgraphic, tuyên truyền bằng xe lưu động; qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn xã; hệ thống đài truyền thanh, loa truyền thanh xã; Trang thông tin điện tử của xã.

đ) Tuyên truyền bằng hình thức trực quan thông qua việc biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm, sách, tờ rơi, video clip, inforgraphic... liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

e) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, phát huy và khai thác có hiệu quả các tiện tích của mạng xã hội có nhiều người dùng (như Zalo, Facebook, Youtube...) trong việc tuyên truyền về các nội dung cải cách hành chính.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN.

Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Lộc Tiến.

IV. KINH PHÍ.

1. Kinh phí cho công tác tuyên truyền CCHC năm 2023 được đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành. Bộ phận Văn hóa – Thông tin và Thể thao chủ trì xây dựng dự toán cụ thể gửi bộ phận Kế toán trình Phòng Tài chính – Kế hoạch phê duyệt theo quy định.

2. Các bộ phận căn cứ các nhiệm vụ tuyên truyền CCHC chủ động sử dụng kinh phí thường xuyên được cấp hàng năm để triển khai thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Bộ phận VHTT Phối hợp với bộ phận Tư pháp, Văn phòng – Thống kê và bộ phận liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, tỉnh, huyện, xã triển khai thực hiện CCHC.

- Văn phòng – Thống kê chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan cung cấp thông tin về công tác kiểm soát TTHC. Thực hiện việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại cơ quan cử nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Theo dõi Trang thông tin điện tử xã nâng cao chất lượng các chuyên đề, chuyên mục thủ tục hành chính về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Bộ phận Tư pháp phối hợp với bộ phận Văn hóa và Thông tin lồng ghép việc tuyên truyền CCHC vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan về đổi mới hệ thống chính trị, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp.

- Bộ phận VHTT chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức, tổ chức các chiến dịch truyền thông rộng khắp trong toàn xã nhằm kịp thời phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Lộc Tiến năm 2024./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 493