C:\Fportal\PhuLoc\loctien.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chuyển đổi số
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc 6 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 28/02/2019

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019

 

              Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”;  UBND huyện thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019 cụ thể như sau: (có Lịch tiếp công dân đính kèm).

              Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện – Ban Tiếp công dân huyện, các cơ quan chuyên môn cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân; cử cán bộ lãnh đạo tham gia, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ chu đáo các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

              Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện thông báo nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ và nhân dân biết thời gian, địa điểm tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện.

                Ban Tiếp công dân huyện niêm yết công khai Lịch tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.

              Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm bố trí lịch tiếp công dân vào chương trình công tác hàng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện để thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được lịch tiếp dân phải có thông báo kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ có liên quan biết và phải bố trí buổi tiếp dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp./.

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:  35  /TB-UBND ngày  04 /01/2019)

 

NGÀY TIẾP

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

09/01/2019

08h00

Đ/c Hồ Trọng Cầu - PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

16/01/2019

08h00

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện

Xã Lộc Thủy

Tiếp công dân cùng với PCT UBND tỉnh

20/02/2019

27/02/2019

08h00

08h00

Đ/c Phan Công Mẫn – PCT UBND huyện

Đ/c Hồ Trọng Cầu - PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

Xã Lộc An

 

13/3/2019

27/3/2019

08h00

08h00

Đ/c Đặng Hữu Phúc – PCT UBND huyện

Đ/c Phan Công Mẫn – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

Thị trấn Phú Lộc

 

10/4/2019

17/4/2019

08h00

08h00

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Đặng Hữu Phúc – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

Xã Lộc Trì

 

08/5/2019

22/5/2019

08h00

08h00

Đ/c Phan Công Mẫn – PCT UBND huyện

Đ/c Hồ Trọng Cầu - PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 Xã Vinh Giang

 

04/6/2019

19/6/2019

08h00

08h00

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Đặng Hữu Phúc – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

Xã Lộc Hòa

 

                                                                                                                                     

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 297