Tìm kiếm tin tức
Tổ chức bộ máy hành chính
Ngày cập nhật 28/08/2017

ĐẢNG ỦY XÃ.

            1. Đ/c Nguyễn Duy Châu       Bí thư (0913465155)

            2. Đ/c Đỗ Quãng                    Phó BT (01214547935)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ.

            1. Đ/c Nguyễn Duy Châu         Chủ Tịch HĐND (0914042172)

            2. Đ/c Trần Đình Quý             Phó CT HĐND ()

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

            1. Đ/c Vương Đình Cẩm        Chủ Tịch UBND ()

            2. Đ/c Phan Văn Cường         Phó CT UBND ()

            3. Đ/c Dương Quang Nghĩa   Phó CT UBND ()

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ

            1. Đ/c Trương Văn Túc   CT UBMT TQVN xa()

CÁC THÔN (8 thôn)

            1. Phước Lộc.        2. Phước An       3. Thủy Tụ         4. Thủy Duong

            5. Tam Vị                6. Phú Gia           7. Thổ Sơn        8. Trung Kiền     

  

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 4