C:\Fportal\PhuLoc\loctien.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chuyển đổi số
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày cập nhật 14/01/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch 112-KH/HU, ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về“Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Hướng dẫn số 13-HD/BTGHU, ngày 04/02/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về “Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”  để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng tuyên truyền trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

2. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền trong toàn Đảng bộ. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trước, trong và sau Đại hội bằng pa-nô, áp-phích, băng rôn, khẩu hiệu, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các trung tâm xã, thị trấn, huyện … Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội gắn với chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị. Vận động cán bộ, hội viên, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về Đại hội trên internet, mạng xã hội.

3. Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp Nhân dân để kịp thời chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội và xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tiếp tục đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu lợi dụng việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, lệch lạc, tiêu cực chống phá Đại hội.

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện tăng thời gian, thời lượng phát sóng; chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tin, bài, … tuyên truyền về Đại hội, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, sự quan tâm, tình cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hướng về Đại hội XIII của Đảng. Sau Đại hội, tuyên truyền kịp thời kết quả và các hoạt động chào mừng Đại hội.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 322